Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika/wtórników tablicy/tablic- stanowisko nr 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu)
- w przypadku składania wniosku o wtórnik tablicy/tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży dodatkowo należy załączyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic ( tablicy)
Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablica rejestracyjna/tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) lub tablicy na bagażnik odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- UWAGA – wypełniony oraz podpisany wniosek (na wniosku proszę podać numer telefonu kontaktowego) wraz z dowodem wniesienia opłaty za wtórnik/wtórniki tablic lub za tablicę na bagażnik można zeskanować i przesłać na adres pojazdy@gdynia.pl, pod warunkiem złożenia pisemnego zobowiązania, iż oryginał wniosku zostanie dostarczony do odbioru tablicy/tablic rejestracyjnych (zobowiązanie może być w złożone w treści e-maila);
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta; realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- wnioskodawca (jeżeli poda na wniosku numer telefonu kontaktowego) zostanie telefonicznie poinformowany o możliwości odebrania tablicy/tablic;
- informację czy zamówienie jest gotowe do odbioru można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 668-87-37 do 39;
- właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej ma obowiązek przedłożenia drugiej tablicy rejestracyjnej celem jej legalizacji.
Opłaty: 1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłatę za wtórnik:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- tablice rejestracyjne :
* na samochód - 40,00 zł ( 1 tablica)
* na samochód - 80,00 zł ( 2 tablice)
* na przyczepę - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motocykl - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motorower - 30,00 zł ( 1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie :
- zalegalizowanych tablic ( tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: pięć dni roboczych od złożenia wniosku (w okresie wiosenno-letnim czas oczekiwania na wtórnik tablicy/tablicę na bagażnik może być wydłużony do dziesięciu dni roboczych od złożenia wniosku)
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2021 r., poz. 450)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2130)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 431)
Inne informacje: - jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty :
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie KRS
- UWAGA - procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji tzw. ,,ze zmniejszoną czcionką” (wydawane od 1 lipca 2018 r.). W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, poprzedniego wzoru, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej tablicy. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie wtórników obu tablic.
- na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe
- W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. ,,czarnych' ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2021 14:25 Aktualizacja treści Iwona Ławik
22.07.2020 15:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
22.07.2020 15:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.06.2020 10:06 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.03.2020 13:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
15.03.2019 12:05 Zmiana podstawy prawnej Iwona Ławik
08.10.2018 12:12 Dodanie informacji Iwona Ławik