Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku 
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem /dotyczy wszystkich kategorii/
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
- kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada /oryginał do wglądu/
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18. roku życia
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kartę pobytu, wizę lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wygenerowanie PKK można złożyć również:
• w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej: www.esp.pwpw.pl
• za pośrednictwem dostępnej usługi paczkomatu: https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po odbiór wygenerowanego dokumentu, należy stawić się osobiście w tutejszym Referacie.

Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca
Opłaty: Profil Kandydata na Kierowcę jest wydawany bezpłatnie.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKK wynosi do 2 dni roboczych.

W przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu, czas wydania Profilu może zostać wydłużony do 30 dni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231)
Inne informacje: Numer PKK należy przedstawić w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców podczas zapisu na szkolenie, jak również w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego podczas zapisu na egzamin.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2020 16:33 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 14:00 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:26 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:23 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:19 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:27 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 10:04 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.03.2019 15:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 15:10 Korekta Michał Kowalski
19.06.2017 11:46 Korekta Michał Wilk