Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze),
- kserokopia prawa jazdy /oryginał do wglądu/, 
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/, 
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
- dowód uiszczenia opłaty.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: W celu złożenia wniosku o wydanie międzynarodowego prawo jazdy należy dokonać rezerwacji wizyty:

• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

W celu odbioru gotowego dokumentu należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 5 /bez konieczności umawiania wizyty/.

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie lub za pośrednictwem poczty, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania.
Opłaty: - 35 zł - opłata administracyjna za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 – Urząd Miasta Gdyni

W tytule wpłaty należy wpisać "opłata za międzynarodowe prawo jazdy" oraz podać swoje imię i nazwisko.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na międzynarodowe prawo jazdy wynosi 3 dni robocze.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406);
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546).
Inne informacje: Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron, które podpisały Konwencję Genewską lub Konwenecję Wiedeńską, wyłączając kraje UE.

Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w:
  •  Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321 i 324) jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy;
  • Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40 i 41) jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.
Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2022 21:22 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:46 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
14.12.2021 18:00 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 18:34 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:30 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 09:34 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 17:07 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 13:57 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:31 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
03.12.2019 15:38 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
14.08.2019 13:03 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.03.2019 08:56 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 15:09 Korekta Michał Kowalski