Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok. 220 lub do pobrania poniżej
• Informacja z krajowego rejestru karnego lub "oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• "Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
• "Wykaz pojazdów" zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).
upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy,
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji – na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Licencje można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna:
• opłata za licencję udzieloną na 2-15 lat - 320 zł,
• opłata za licencję udzieloną na 15-30 lat - 380 zł,
• opłata za licencję udzieloną na 30-50 lat - 450 zł,
• za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji - opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie licencji.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NPKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym”
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1257)
Inne informacje: Szkolenia przygotowujące przewoźników drogowych do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych organizują:
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 1 tel. 0-58 663-69-93
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców CREDO 80-152 Gdańsk ul. Sowińskiego12 tel.0-58 302-32-18
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21 tel.0-58 763-00-40 lub 0-58 763-44-55
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
• w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
• w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób łącznie z kierowcą, będącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy.
1. Warunki wykonywania przewozu:
• pojazdy są prowadzone przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę,
• przewóz odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu,
• zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej; dopuszcza się wniesienie opłat gotówka w lokalu przedsiębiorstwa.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
• umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
• umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
• umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2020 09:12 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
25.02.2020 15:12 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
25.08.2017 15:07 Korekta Michał Kowalski