Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - do pobrania poniżej
• oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
• zaświadczenie/-a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa
w art. 5c ust. 1 pkt 4,
• "Wykaz pojazdów" zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).
upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy,
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji – na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Licencje można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna:
• opłata za licencję udzieloną na 2-15 lat - 320 zł,
• opłata za licencję udzieloną na 15-30 lat - 380 zł,
• opłata za licencję udzieloną na 30-50 lat - 450 zł,
• za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji - opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie licencji.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NPKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym”
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1257)
Inne informacje: Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
• w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
• w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób łącznie z kierowcą, będącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy.
1. Warunki wykonywania przewozu:
• pojazdy są prowadzone przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę,
• przewóz odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu,
• zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej; dopuszcza się wniesienie opłat gotówka w lokalu przedsiębiorstwa.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
• umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
• umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
• umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 10:05 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
24.06.2022 10:05 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
13.03.2020 09:12 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
25.02.2020 15:12 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
25.08.2017 15:07 Korekta Michał Kowalski