Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25
58 668-87-08

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
• dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
• oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
•oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
•kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
•dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na kwotę 50.000 euro
•Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
- rocznym sprawozdaniem finansowym:
lub
- dokumentami potwierdzającymi:
a.dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b.posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c.udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d.własność nieruchomości.
•dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji.Licencje można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy.
Opłaty: opłata administracyjna:
• na 2-15 lat - 800,00 zł,
• na 15-30 lat - 900,00 zł,
• na 30-50 lat - 1.000,00 zł.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy”
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
Inne informacje: Szkolenia przygotowujące przewoźników drogowych do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych organizują:
• Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 1
tel.0-58 663-69-93
• Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców CREDO
80-152 Gdańsk ul. Sowińskiego12
tel.0-58 302-32-18
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21
tel.0-58 763-00-40 lub 0-58 763-44-55
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
• w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
• w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Lisiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2023 12:07 Aktualizacja treści Jolanta Lisiewicz
02.08.2023 12:06 Aktualizacja treści Jolanta Lisiewicz
24.05.2023 15:04 Zmiana załącznika Jolanta Lisiewicz
24.06.2022 09:44 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
30.07.2020 11:42 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
06.11.2018 10:42 Korekta Grzegorz Siewert
03.11.2017 10:26 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
02.11.2017 12:14 Korekta Michał Kowalski
25.08.2017 15:07 Korekta Michał Kowalski