Wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25
58 668-87-08

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
- prowadzącej działalność gospodarczą,
- zatrudnionych  kierowców
- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
       jawną lub komandytową,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wraz z oświadczeniem, iż odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym,
 • legalizacja ponowna taksometru – jeżeli jest,
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego - oryginał do wglądu,
 • kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu,
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /,
 • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.
licencję można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty:

200,00 zł. za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat
250,00 zł. za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat
300,00 zł. za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat

22,00 zł. wydanie wypisu - licencja udzielona od 2 do 15 lat
27,50 zł. wydanie wypisu - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat
33,00 zł. wydanie wypisu - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat

Nr konta właściwy do opłaty za licencję i wypisy: PKO Bank Polski S.A w Gdyni
44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

Nr konta właściwy do opłaty skarbowej: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
Tryb odwoławczy: -Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
Inne informacje: UWAGA:
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Lisiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2023 11:54 Aktualizacja treści Jolanta Lisiewicz
25.05.2023 13:53 Zmiana załącznika Jolanta Lisiewicz
24.06.2022 09:32 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
01.02.2021 09:30 Korekta Grzegorz Siewert
30.07.2020 12:10 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.02.2020 09:52 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:56 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
20.03.2014 08:14 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
07.02.2014 11:27 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:19 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
07.01.2014 09:14 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:30 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:51 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
04.10.2011 11:04 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.09.2011 10:49 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
01.08.2011 12:22 Dodanie informacji Grzegorz Siewert
27.07.2011 08:25 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:55 Korekta Grzegorz Siewert
05.07.2011 12:33 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
26.04.2011 10:59 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
26.04.2011 10:43 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
17.02.2011 09:34 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
23.09.2010 11:09 Korekta Jolanta _Sapierów
23.09.2010 10:28 Korekta Jolanta _Sapierów
23.09.2010 10:21 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 14:18 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 13:41 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 12:49 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 12:28 Korekta Jolanta _Sapierów