Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19, Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA - stanowiska 5-6

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA: od poniedziałku do soboty od 10.00 do 18.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • dokument stwierdzający tożsamość np. paszport, legitymacja szkolna, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – dokument podróży (karta pobytu),
 • na żądanie organu do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego, odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 
 • przedkładanej w urzędzie - fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii
  w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • drogą elektroniczną - załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej
  2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii
  o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała w/w wymogi,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny,
  a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku, 
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba
  z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach
  z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
 • wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy (nie składa się wniosku o wydanie dowodu osobistego w wersji papierowej),
 • wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun lub kurator (wyjątek stanowi osoba małoletnia, która może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć przy użyciu  usługi elektronicznej, logując się na konto serwisu mObywatel.gov.pl, podpisując wniosek podpisem zaufanym, e-dowodem lub certyfikatem kwalifikowanym:
 
 • osoba składająca wniosek online (nie dotyczy to osób składających wniosek poniżej 12 roku życia)
  - obowiązana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, do której przesłała wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz odcisków palców, oraz w przypadku wniosku dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca.
WAŻNE!!!  dotyczy wniosku online osób powyżej 12 roku życia
Po złożeniu wniosku online należy zgłosić się do urzędu, do którego został wniosek wysłany, w terminie 30 dni, żeby zakończyć proces wnioskowania – złożyć odciski palców i podpis.
Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w tym terminie - nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpatrzenia).

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W powyższej sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście w formie pisemnej.

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

Nie zamieszcza się odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie:
 • która nie ukończyła 12 roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobieranie odcisków któregokolwiek z palców,
 • od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1978 oraz z 2023 r. poz. 1234 i poz. 1941.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1431),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).

Inne informacje: Dowód osobisty zwany e-dowodem posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Ponadto umożliwia posiadaczowi:
 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,
 • składanie podpisu osobistego,
 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Spełnia również wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Warstwa graficzna zawiera:
 • dane dotyczące osoby oraz odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12 rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu,
 • dane dotyczące dowodu osobistego.
Warstwa elektroniczna zawiera:
 • dane dotyczące osoby i dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:
  -dane biometryczne (wizerunek twarzy, odciski palców),
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • certyfikat podpisu osobistego,
 • certyfikat potwierdzenia obecności,
 • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Użycie w/w certyfikatów jest możliwe po ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego własnych kodów:
 • dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia - kod PIN 1 (4 cyfry),
 • dla certyfikatu podpisu osobistego - kod PIN 2 (6 cyfr).
Zmianę kodów PIN 1 i PIN 2 można dokonać za pomocą dotychczasowych kodów lub kodu odblokowującego - kodu PUK.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, osoby która posiada zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenia tego certyfikatu, albo w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia zgodę tę wyraził rodzic, opiekun lub kurator.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Streng
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2024 09:00 Aktualizacja treści Magdalena Streng
05.01.2024 12:37 Aktualizacja treści Magdalena Streng
05.01.2024 11:26 Aktualizacja treści Magdalena Streng
04.01.2024 11:05 Aktualizacja treści Magdalena Streng
04.01.2024 11:03 Aktualizacja treści Magdalena Streng
04.01.2024 10:50 Aktualizacja treści Magdalena Streng
04.01.2024 10:36 Aktualizacja treści Magdalena Streng
04.01.2024 10:34 Aktualizacja treści Magdalena Streng
11.08.2023 10:34 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
14.07.2022 13:13 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
27.06.2022 11:44 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
11.02.2022 12:04 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
11.02.2022 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
07.02.2022 14:18 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.12.2021 14:23 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.12.2021 14:15 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.11.2021 12:06 Zmiana załącznika Kamila Ciechorska
16.07.2020 14:16 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:48 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:07 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 13:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
13.01.2020 13:32 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
13.01.2020 13:11 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
13.01.2020 07:32 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
30.07.2019 10:20 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
30.05.2019 15:41 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.05.2019 15:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
03.04.2019 13:32 Korekta Alicja Peplińska
06.03.2019 14:10 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
06.03.2019 13:44 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
04.03.2019 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
03.07.2018 14:20 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
12.12.2017 12:01 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
30.10.2017 09:21 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.09.2017 13:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:39 Korekta Małgorzata Richert
25.07.2017 09:35 Korekta Małgorzata Richert
30.06.2017 11:35 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:38 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.05.2017 11:58 Aktualizacja treści Małgorzata Richert