Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania, siedziby bez zmiany właściwości miejscowej organu

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Urząd Miasta Gdyni:Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 27 do 29; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska od 7 do 13

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: wniosek /poniżej/
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi okresowymi badaniami technicznymi
- karta pojazdu (jeżeli była wydana)
- dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z nowym adresem siedziby firmy)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

- w sytuacji złożenia wniosku o dopisanie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu, należy załączyć dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności do części pojazdu (np. umowę darowizny części pojazdu, umowę sprzedaży części pojazdu); w przypadku małżeństw dokumenty jakie należy załaczyć do wniosku na zmiany są zależne od tego czy pojazd wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków; w przypadku, gdy pojazd został nabyty po zawarciu związku małżeńskiego oraz wnioskodawcy posiadają wspólnotę majątkową istnieje możliwość dopisania jednego z małżonków do dowodu rejestracyjnego na podstawie oświadczenia złożonego wspólnie przez małżonków (wymagane jest osobiste stawiennictwo), do wniosku należy dołączyć dodatkowo akt małżeństwa; w przypadku rozdzielności majątkowej, podstawą dopisania współwłaściciela jest dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności do części pojazdu (np. umowa darowizny , w której zawarta jest informacja, iż jeden z małżonków daruje pojazd ze swego odrębnego majątku do odrębnego majątku współmałżonka).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się aktualizacji danych w bazie danych oraz zamawia się nowy dowód rejestracyjny
- dotychczasowy dowód rejestracyjny zwracany jest wnioskodawcy po dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 38
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie nowego dowodu rejestracyjnego stałego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC
Opłaty: 1. Opłaty:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
UWAGA- w przypadku dopisania współwłaściciela do dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, tym samym uiszczenia opłaty z tego tytułu
2. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
3. Opłata skarbowa:

pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni)
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2130)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 431)
Inne informacje: - wniosek należy złożyć w organie, który wydał dotychczasowy dowód rejestracyjny
- w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu wymiany dowodu rejestracyjnego (pełnomocnictwo pisemne) albo jednego ze współwłaścicieli, po złożeniu oświadczenia, że działa on za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2022 09:00 Aktualizacja treści Iwona Ławik
26.10.2021 13:16 Dodanie filmu w języku migowym Michał Kowalski
27.07.2021 12:56 Aktualizacja treści Iwona Ławik
17.09.2020 15:28 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.07.2020 12:17 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.07.2020 12:16 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.06.2020 10:10 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
21.03.2019 11:45 Aktualizacja treści Iwona Ławik
26.06.2017 15:29 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:37 Korekta Wioletta Jarzębińska