Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dopisanie do Centralengo Rejestru Wyborców)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 668-87-28

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ujęcie stałym obwodzie głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy:
 • wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
 1. papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta
 2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl
 • wójt przed wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym we wniosku adresem,

 • decyzję można odebrać osobiście w pok.60  lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: 5 dni od daty wniesienia wniosku
Tryb odwoławczy: od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 2408)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 1495)
Inne informacje:
 • poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu
 • w celu udokumentowania faktu stałego zamieszkania konieczne jest złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np. umowy najmu lokalu, faktur/rachunków otrzymanych z tytułu zużycia mediów (wymagane są przynajmniej dwa rachunki), deklaracji podatkowej PIT  (tylko pierwsza strona PITu z adresem zamieszkania wyborcy wraz z potwierdzeniem złożenia). Złożenie tylko jednego z wymienionych dokumentów może być niewystarczające do pozytywnego rozpoznania wniosku
 • wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przed wyborami w październiku należy złożyć najpóźniej do dnia 8 października; złożony po tym terminie nie zostanie zrealizowany przed wyborami
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2024 14:17 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
14.11.2023 13:48 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.09.2023 13:35 Aktualizacja treści Beata Pukło
06.09.2023 09:02 Korekta Michał Kowalski
05.09.2023 14:39 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
25.08.2023 10:32 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.08.2023 10:22 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.08.2023 14:44 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 12:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
16.03.2022 13:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:20 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 10:56 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 10:30 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:03 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.07.2019 11:34 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:03 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.01.2019 10:45 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 14:03 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 13:58 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:48 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:19 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:16 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:13 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:24 Korekta Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:23 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:59 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:37 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
04.07.2017 10:27 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 15:40 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:33 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko