Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Urząd Miasta Gdyni:Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 27 do 29; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska od 7 do 13

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Czasowe wycofanie z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu:
- wniosek
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
- wniosek
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Przywrócenie pojazdu po czasowym wycofaniu z ruchu:
- wniosek
- decyzja o czasowy wycofaniu pojazdu z ruchu
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, w przypadku gdy upłynął termin w dowodzie rejestracyjnym
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wycofaniu pojazdu
Opłaty: 1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu:
I - samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu:
na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł; w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca,
II – samochodu osobowego:
na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł; w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy  niż  12  miesięcy,  opłatę  powiększa  się  za  każdy  kolejny  miesiąc  czasowego  wycofania  pojazdu z ruchu o 4 zł

2. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2130)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 431)
Inne informacje: -  w/w czynności dokonuje na wniosek właściciela Urząd, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu;
-  Czasowemu wycofaniu pojazdu z ruchu podlegają:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy
- osobowego w związku z koniecznością wykonania naprawy
pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych
konstrukcji:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.
-  samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy mogą być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy, okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu;
-  samochody osobowe mogą być wycofane z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy; okres ten nie może być przedłużony;
-  w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności (pełnomocnictwo pisemne)
-   w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej wycofania czasowego pojazdu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
w przypadku gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu ( jeżeli była wydana) należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2022 09:54 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.07.2020 11:06 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.06.2020 10:12 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
20.03.2019 12:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
26.06.2017 15:22 Korekta Michał Kowalski