Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 209 , II piętro ; miejsce złożenia wniosku: półpiętro, pokój 60;

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-32
58 668-87-33
58 668-87-34

Fax: 58-66-88-767
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o wymeldowanie, zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji, nr telefonu osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji;
  2. uwierzytelniona kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki);
  3. wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu/nieruchomości;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyroku orzekającego eksmisję), oryginały do wglądu.
Sposób załatwienia sprawy: Po wpłynięciu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, kierowaniu zapytań do Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin lokalu, kontroli meldunkowych. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie opuściła miejsce zameldowania. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Opłaty: Opłata w wysokości 10 zł płatna w kasach A lub B Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego Nr:
PKO Bank Polski S.A.  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna:
  • art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t.Dz.U.2022 poz.1191)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.2022r. poz.2000)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2022r. poz.2142)
Inne informacje: Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna lub prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Magdalena Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 06.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2022 12:38 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
28.04.2021 09:37 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
18.06.2020 11:40 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
01.06.2020 14:29 Korekta Magdalena Filipowicz
01.06.2020 14:18 Korekta Magdalena Filipowicz
01.06.2020 14:06 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Filipowicz
25.11.2019 14:26 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.07.2019 08:37 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
08.07.2019 08:36 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
08.04.2019 11:30 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.04.2019 11:01 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
25.06.2018 13:50 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
28.06.2017 11:04 Korekta Michał Kowalski
06.04.2017 11:29 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
06.04.2017 10:19 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz