Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek
w godzinach: 7:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
- oświadczenie - „Oświadczam, ze:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
* oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę, miejsce i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód opłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
- zaświadczenie o wpisie odbiera się osobiście przy stanowiskach 4-7
Opłaty: - 500 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- 17 zł. - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
(opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 – PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
Czas załatwienia sprawy: - w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz.1206)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885 t.j)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 t.j.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022 t.j)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019r., poz.596 )
-ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.
Inne informacje: Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który posiada :
- infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia
• salę wykładową
• pomieszczenie biurowe
• plac manewrowy
• pojazd przeznaczony do nauki jazdy
- zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania
- posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 14:13 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:29 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
03.12.2019 11:37 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
03.12.2019 11:11 Dodanie informacji Aleksandra Kula
03.12.2019 11:10 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
03.12.2019 11:01 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
02.11.2017 15:32 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 14:46 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 13:52 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 12:00 Korekta Michał Wilk
26.06.2017 11:50 Korekta Michał Wilk