Wpis do ewidencji instruktorów

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku; 
- fotografia o wymiarze 35 x 35 mm ;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;
- zaświadczenie o niekaralności /jeśli jest wymagane/; 
- orzeczenie lekarskie i psychologiczne /jeśli jest wymagane/; 
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/; 
- dowód uiszczenia opłaty.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

Po weryfikacji dokumentów, starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji instruktorów.
Opłaty: - 50 zł - opłata za wpis do ewidencji wykładowców

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
Czas załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) ;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
Inne informacje: -----
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2022 21:25 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:49 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:28 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 11:13 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:09 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:27 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
02.11.2017 15:31 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 14:47 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:41 Korekta Michał Kowalski