Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Wojskowych
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: B 106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 761-77-51

Fax: 58 761-77-50
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Informacyjnym UM Gdyni lub w tut. referacie);
- zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej);
oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
- zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane przez pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,
- zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego dochodu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
- zaświadczenie z gminy – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,
- zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową;
Sposób załatwienia sprawy: - wniosek wraz z załącznikami, składa się w Referacie Spraw Wojskowych ul. Śląska 35-37, lub w kancelarii ogólnej - w holu głównym na parterze Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub za pośrednictwem poczty - nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych;
- wypłata świadczenia rekompensującego następuje w formie przelewu lub osobiście w kasie urzędu, parter, kasa nr 3 w godz. od 9.00 do 15.00 (wejście od
ul. Świętojańskiej).
Opłaty: Zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych.
Czas załatwienia sprawy: Świadczenie pieniężne wypłaca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy: - od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 881);
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE z 2016r. L119/1.
Inne informacje: Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:
- informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone,
- kwotę dziennego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego – 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy,
lub
- kwotę dziennego dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej - 1/252 dochodu za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Jacek _Olkowski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łapacz
Data wytworzenia informacji: 02.06.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2022 15:36 Korekta Tomasz Łapacz
01.03.2022 09:46 Zmiana załącznika Tomasz Łapacz
01.03.2022 09:43 Aktualizacja treści Tomasz Łapacz
01.03.2022 09:36 Aktualizacja treści Tomasz Łapacz
22.06.2021 08:49 Korekta Tomasz Łapacz
21.06.2021 15:57 Aktualizacja treści Tomasz Łapacz
21.06.2021 15:54 Korekta Tomasz Łapacz
05.05.2021 13:23 Aktualizacja treści Tomasz Łapacz
15.03.2021 11:30 Korekta Tomasz Łapacz
03.03.2021 14:43 Zmiana podstawy prawnej Tomasz Łapacz
04.06.2020 09:49 Zmiana załącznika Tomasz Łapacz
03.06.2020 15:25 Zmiana podstawy prawnej Tomasz Łapacz
09.09.2019 10:05 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
09.09.2019 09:15 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
10.06.2019 11:37 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
08.04.2019 10:42 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
08.04.2019 10:35 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
26.11.2018 08:57 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
09.11.2018 14:17 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
17.10.2018 14:46 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
02.10.2018 11:16 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
20.08.2018 14:27 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
11.07.2018 10:51 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
09.07.2018 08:09 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
27.02.2018 14:47 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
27.02.2018 13:55 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
23.11.2017 10:28 Zmiana załącznika Jacek Olkowski
31.07.2017 14:23 Zmiana podstawy prawnej Jacek Olkowski
26.07.2017 12:41 Aktualizacja treści Jacek Olkowski
19.05.2017 12:36 Aktualizacja treści Jacek Olkowski