Udostępnianie danych

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • Dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika
 • Dokument potwierdzający interes prawny, jeżeli interes prawny stanowi uzasadnienie ubiegania się o udostępnienie danych.
Sposób załatwienia sprawy:
 • Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane, których wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na ich wyszukanie
 • W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji
 • Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4 ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych
 • Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Opłaty: 31 zł płatne w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji przez osobę przyjmującą wniosek lub przelewem na nastepujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 z dopiskiem: wniosek o udostępnienie danych - Referat Dowodów Osobistych.
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych (T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
Inne informacje: Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot jeżeli wykaże interes prawny.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2021 13:24 Dodanie informacji Małgorzata Richert
16.07.2020 14:11 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:03 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 13:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
31.01.2020 13:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:27 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.07.2018 14:24 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.09.2017 14:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:42 Korekta Małgorzata Richert
04.07.2017 10:35 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Richert