Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Urząd Miasta Gdyni:Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 27 do 29; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska od 7 do 13

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek
- oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
- dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi
- tablice rejestracyjne (w tym również dodatkową tablicę na bagażnik, jeżeli była wydana)
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).


W przypadku rejestracji pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, jednostki Samorządu Terytorialnego nabytego w drodze licytacji należy przedstawić oryginał dowodu własności pojazdu, z adnotacją, że ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny danego pojazdu oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
Wymagania dotyczące załączenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczą rejestracji pojazdu zakupionego od Policji i Sił Zbrojnych (w takim przypadku należy przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 58 626-26-26 lub elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni (w przypadku wydania tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem)
- jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada czytelne, niezniszczone tablice (tablicę) rejestracyjne białe z czarną czcionką opatrzone flagą Unii Europejskiej właściciel składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych; w takim przypadku organ rejestrujący dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 lub 738
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC
Opłaty: 1. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł


Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.

2. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa z przedstawionym tylko do wglądu oryginałem dokonane przez pracownika organu rejestrującego wymaga wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 5 zł, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - art. 72, 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. 2022 r., poz. 1847);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r., poz. 1849)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. 2022 r., poz. 1848)
- art 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
- § 1-12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 100)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857)
Inne informacje: - wniosek o rejestrację pojazdu właściciel składa zgodnie z miejscem stałego zamieszkania (albo siedziby w przypadku podmiotu prawnego posiadającego osobowość prawną) lub czasowego zamieszkania; jeżeli adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania dodatkowo do wniosku należy załączyć oświadczenie wykazujące centrum życiowe w Gdyni;
- w przypadku rejestracji pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
- wybierając wyróżnik indywidualny na tablice rejestracyjne, należy pamiętać iż powinien stanowić on wyraz, skrót lub określenie, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu tego wyrazu, skrótu lub określenia w języku polskim albo obcym
- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 18.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 09:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
07.09.2022 11:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
04.02.2022 12:53 Aktualizacja treści Iwona Ławik
31.01.2022 09:32 Aktualizacja treści Iwona Ławik
07.01.2022 14:04 Aktualizacja treści Iwona Ławik
07.01.2022 13:52 Aktualizacja treści Iwona Ławik
19.10.2021 15:42 dodanie filmu w języku migowym Michał Kowalski
27.07.2021 12:27 Aktualizacja treści Iwona Ławik
24.06.2021 13:13 Aktualizacja treści Iwona Ławik
30.07.2020 15:35 Aktualizacja treści Iwona Ławik
30.07.2020 15:33 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.07.2020 12:05 Korekta Iwona Ławik
20.07.2020 11:57 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.07.2020 11:56 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.07.2020 11:51 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.07.2020 11:22 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.07.2020 10:02 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.06.2020 09:49 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
15.05.2020 10:16 usunięcie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
17.03.2020 13:15 Aktualizacja treści Iwona Ławik
08.01.2020 08:09 Zmiana załącznika Iwona Ławik
22.03.2019 14:34 Aktualizacja treści Iwona Ławik
19.03.2019 08:37 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.03.2019 11:12 Dodanie informacji Iwona Ławik