Rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną w sprawach:
• rejestracji pojazdu,
• czasowej rejestracji pojazdu,
• wyrejestrowanie pojazdu,
 
Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”.
 
Na stronie Referatu Praw Jazy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Gdyni w „sprawach do załatwienia” znajdują się szczegółowe informacje odnośnie wszystkich wymaganych dokumentów w poniższych sprawach:
- rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce;
- rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce oraz za granicą;
- rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy;
- powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy;
- rejestracja pojazdu marki „SAM”;
- rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela (w celu przeprowadzenia badania technicznego, wywozu pojazdu za granicę, przejazdu z miejsca zakupu na terytorium RP);
- rejestracja pojazdu zabytkowego;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:
https://www.esp.pwpw.pl2.

 
Opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:
https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
 
Sposób załatwienia sprawy:
1.        Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
2.        Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat.
3.        W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub nie załączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
4.        Po przyjęciu wniosku wraz z załącznikami organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek,  do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy)rejestracyjnych, jeżeli są wymagane.
5.        Po otrzymaniu i zweryfikowaniu oryginałów dokumentów organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
6.        Po otrzymaniu wyprodukowanego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu, albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną, przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
Opłaty: Na stronie Referatu Praw Jazy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Gdyni w „sprawach do załatwienia” znajdują się szczegółowe informacje odnośnie wysokości opłat, jakie należy wnieść przy składaniu wniosku w poniższych sprawach:
- rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce;
- rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce oraz za granicą;
- rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy;
- powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy;
- rejestracja pojazdu marki „SAM”;
- rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela (w celu przeprowadzenia badania technicznego, wywozu pojazdu za granicę, przejazdu z miejsca zakupu na terytorium RP);
- rejestracja pojazdu zabytkowego;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą;
- wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji  (w przypadku rejestracji stałej termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.  Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1000)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 578 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 451)
Inne informacje: Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki
Podawczej na stronie:
https://www.esp.pwpw.pl
2. Opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:
https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
3. Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:
podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym
 
UWAGA: Pomimo wypełnienia elektronicznego wniosku istnieje obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów oraz tablic (jeśli są wymagane) do Urzędu.  Zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu niezwłocznego załatwienia sprawy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 21.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2022 11:18 Aktualizacja treści Beata Pukło
10.08.2021 12:01 Aktualizacja treści Iwona Ławik
10.08.2021 11:59 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.08.2019 14:38 Dodanie informacji Iwona Ławik