Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Urząd Miasta Gdyni:Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 27 do 29; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska od 7 do 13

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela:
- wniosek
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- oryginał dowodu własności pojazdu, jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na wnioskodawcę (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)


Rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych:
- wniosek
- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców wydany przez centralną informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
lub w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
- upoważnienie do przeprowadzenia badań homologacyjnych
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 58 626-26-26 lub elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych czasowych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni
- po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi (obowiązek zwrotu tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego nie dotyczy sytuacji, gdy rejestracja czasowa została dokonana w celu wywozu pojazdu z kraju).
Opłaty: 1. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
* na samochód - 30,00 zł
* na przyczepę- 15,00 zł
* na motocykl- 12,00 zł
* na motorower- 12,00 zł
(Uwaga, w przypadku wywozu pojazd za granicę koszt tablic rejestracyjnych: na samochód - 80,00 zł, na przyczepę- 40,00 zł, na motocykl- 40,00 zł, na motorower- 30,00 zł)
- opłata za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
- opłata za pozwolenie czasowe wydane na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia
badań homologacyjnych - 363,00zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.

2.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa z przedstawionym tylko do wglądu oryginałem dokonane przez pracownika organu rejestrującego wymaga wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 5 zł, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - art. 66a, 75 ust. 3 i 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. 2022 r., poz. 1847);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r., poz. 1849)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. 2022 r., poz. 1848)
- art 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
- § 1-12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 100)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857)
Inne informacje: - wniosek o rejestrację czasową pojazdu właściciel składa zgodnie z miejscem stałego zamieszkania (albo siedziby w przypadku podmiotu prawnego posiadającego osobowość prawną) lub czasowego zamieszkania; jeżeli adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania dodatkowo do wniosku należy załączyć oświadczenie wykazujące centrum życiowe w Gdyni;
- w sytuacji rejestracji czasowej w celu wywozu pojazdu za granicę, wniosek składa nowy właściciel, figurujący na dokumencie potwierdzającym przeniesienie prawa własności jako nabywca (z adresem zagranicznym), zgodnie z „miejscem zdarzenia”
- czasowej rejestracji na wniosek właściciela dokonuje się w celu umożliwienia:
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
  • wywozu pojazdu za granicę
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- UWAGA! w przypadku wnioskowania o rejestrację czasową w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy, należy przedstawić wszystkie dokumenty wymienione w karcie "Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy", oprócz zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym;
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 08:59 Aktualizacja treści Iwona Ławik
12.09.2022 15:24 Aktualizacja treści Iwona Ławik
17.01.2022 14:05 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.04.2021 14:51 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.04.2021 14:42 Aktualizacja treści Iwona Ławik
28.07.2020 10:50 usunięcie linku do CU Michał Kowalski
20.07.2020 13:38 Dodanie informacji Iwona Ławik
18.06.2020 10:17 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.03.2020 13:18 Aktualizacja treści Iwona Ławik
08.01.2020 08:02 Zmiana załącznika Iwona Ławik
21.08.2019 14:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.03.2019 12:14 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.03.2019 12:09 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.03.2019 08:06 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.03.2019 14:58 Aktualizacja treści Iwona Ławik