Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Urząd Miasta Gdyni:Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 27 do 29; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska od 7 do 13

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela:
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- oryginał dowodu własności pojazdu, jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na wnioskodawcę (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
 
Rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych:
- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/
- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców wydany przez centralną informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
lub w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
- upoważnienie do przeprowadzenia badań homologacyjnych
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się czasowej rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego
- po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi (obowiązek zwrotu tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego nie dotyczy sytuacji, gdy rejestracja czasowa została dokonana w celu wywozu pojazdu z kraju)
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- tablice rejestracyjne:
* na samochód - 30,00 zł
* na przyczepę- 15,00 zł
* na motocykl- 12,00 zł
* na motorower- 12,00 zł
(uwaga, w przypadku wywozu pojazd za granicę koszt tablic rejestracyjnych: na samochód - 80,00 zł, na przyczepę- 40,00 zł, na motocykl- 40,00 zł, na motorower- 30,00 zł)
- opłata za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic (tablicy) tymczasowych-0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2130)
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 431)
Inne informacje: - czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu
- czasowej rejestracji na wniosek właściciela dokonuje się w celu umożliwienia:
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
 • wywozu pojazdu za granicę
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy (w przypadku, gdy faktyczny adres zamieszkania różni się od adresu pod którym jest się zameldowany na stałe to składając wniosek o rejestrację należy dodatkowo załączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających, iż centrum życia rodzinnego i zawodowego stanowi Miasto Gdynia np.: akt notarialny potwierdzający własność lokalu, umowa o pracę na terenie Miasta Gdyni, itp.)
- w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP dodatkowo wymagany jest dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
 • wiza Schengen lub wiza krajowa;
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany
 • zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 • dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
- w sytuacji rejestracji czasowej w celu wywozu pojazdu za granicę, wniosek składa nowy właściciel, figurujący na dokumencie potwierdzającym przeniesienie prawa własności jako nabywca (z adresem zagranicznym), zgodnie z „miejscem zdarzenia”
- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2022 14:05 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.04.2021 14:51 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.04.2021 14:42 Aktualizacja treści Iwona Ławik
28.07.2020 10:50 usunięcie linku do CU Michał Kowalski
20.07.2020 13:38 Dodanie informacji Iwona Ławik
18.06.2020 10:17 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.03.2020 13:18 Aktualizacja treści Iwona Ławik
08.01.2020 08:02 Zmiana załącznika Iwona Ławik
21.08.2019 14:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.03.2019 12:14 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.03.2019 12:09 Aktualizacja treści Iwona Ławik
21.03.2019 08:06 Aktualizacja treści Iwona Ławik
20.03.2019 14:58 Aktualizacja treści Iwona Ławik