Przedłużenie ważności zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4,5.6,7

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
w godzinach:  od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-57
58 668-87-44
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- prawo jazdy /do wglądu/
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-7/
- po pozytywnej weryfikacji dokumentów organ gminy w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie
- informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•telefonicznie nr 58 668-87-44, 58 668-87-45
•osobiście przy stanowisku nr 9
- zezwolenie wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-7/ lub za pośrednictwem poczty przy osobistym złożeniu wniosku
Opłaty: - 50 zł - opłata administracyjna za wydanie zezwolenia
- 0,50zł -opłata ewidencyjna za wydanie zezwolenia
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 -Urząd Miasta Gdyni
- W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
- opłat dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu;
- kopię dowodu wniesienia opłat należy załączyć do wniosku, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej
Czas załatwienia sprawy: - czas oczekiwania na zezwolenie wynosi 2 dni
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 1392)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681)
Inne informacje: - pojazdem uprzywilejowanym może kierować osoba, która:
• ukończyła 21 lat
• posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
• posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2019 09:42 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:46 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 13:56 Korekta Michał Kowalski
23.06.2017 13:56 Korekta Michał Wilk