Pokrywanie żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej* należności mieszkaniowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Wojskowych
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: B 106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 761-77-52
58 761-77-53

Fax: 58 761-77-50
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej* lub małżonka żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych (dowód osobisty do wglądu) oraz odpowiednio:
1. zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
2. umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;
3. wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
4. zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;
5. decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego;
6. oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;
7. oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
*) nie dotyczy żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową oraz żołnierzy samotnych odbywających ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
Tryb odwoławczy: - od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul.Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. poz. 1503);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE z 2016 r., L119/1.
Inne informacje: - decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza;
- należności mieszkaniowe wypłaca się od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej*;
- uprawnienie dot. pokrywania należności mieszkaniowych przysługuje również małżonkom żołnierzy, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Iwona Reszke
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2022 16:40 Inne Natalia Ziółkowska
06.04.2022 13:24 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
22.02.2022 10:53 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
21.06.2021 15:32 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
05.05.2021 13:38 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.03.2021 15:23 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.06.2020 09:19 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
19.02.2020 12:43 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
04.09.2019 15:15 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
05.04.2019 16:43 Korekta Beata Chudzik
05.04.2019 16:34 Dodanie informacji Beata Chudzik
27.11.2018 09:24 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
29.10.2018 13:35 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
02.10.2018 12:56 Aktualizacja treści Iwona Reszke
14.08.2018 09:18 aktualizacja treści i zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
06.07.2018 13:17 Aktualizacja treści Beata Chudzik
27.02.2018 14:27 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
01.09.2017 11:00 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
03.08.2017 14:21 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
13.07.2017 09:04 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik