Orzeczenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Wojskowych
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: B 106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 761-77-52
58 761-77-53

Fax: 58 761-77-50
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę* (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Informacyjnym UM Gdyni lub w tut. Referacie). Wniosek składa osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierz odbywający tę służbę*, albo pełnoletni członek rodziny wymagający sprawowania bezpośredniej opieki;
- zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej* - dot. żołnierza;
- dowody osobiste do wglądu
oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
1) oświadczenie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę* lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
2) ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
3) oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę* - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierz odbywający tę służbę*;
4) oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę*, wyrażające zgodę na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny wymagający opieki.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
Tryb odwoławczy: - od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz odpowiednio art. 39a albo art. 88 oraz art. 93 ust. 3 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. Nr 64, poz. 333);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE z 2016 r., L119/1.
Inne informacje: Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki może zostać orzeczona nad członkiem rodziny wspólnie zamieszkałym z osobą podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej*/ żołnierzem odbywającym tę służbę*, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki.
Prezydent Miasta Gdyni jest organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie w przypadku gdy członek rodziny wymagający opieki zameldowany jest na terenie miasta Gdyni na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące.
*) dot. również przeszkolenia wojskowego
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2022 15:24 Inne Natalia Ziółkowska
06.04.2022 13:24 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
05.04.2022 08:43 Zmiana załącznika Natalia Ziółkowska
22.02.2022 11:12 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
21.06.2021 15:33 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
05.05.2021 13:36 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
12.03.2021 15:19 Korekta Natalia Stasiaczek
12.03.2021 14:54 Korekta Natalia Stasiaczek
03.03.2021 14:54 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.06.2020 09:20 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
19.02.2020 12:25 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
16.09.2019 15:26 Zmiana załącznika Natalia Stasiaczek
04.09.2019 15:12 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
05.04.2019 16:14 Dodanie informacji Beata Chudzik
05.04.2019 16:03 Aktualizacja treści Beata Chudzik
27.11.2018 09:22 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
29.10.2018 14:44 Zmiana załącznika Iwona Reszke
29.10.2018 13:37 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
02.10.2018 12:54 Aktualizacja treści Iwona Reszke
27.08.2018 14:50 Zmiana załącznika Beata Chudzik
14.08.2018 09:35 aktualizacja treści i zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
06.07.2018 14:22 Aktualizacja treści Iwona Reszke
27.02.2018 14:48 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
01.09.2017 11:08 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
03.08.2017 14:26 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.07.2017 11:19 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke