Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:
- wniosek
- dowód rejestracyjny
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- w przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży należy przedstawić dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu oraz pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującego ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu albo zniszczeniu podczas wypadku drogowego lub naprawy
do wniosku wnioskodawca powinien załączyć pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednocześnie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- w sytuacji, gdy w pojeździe dokonano wymiany ramy/podwozia na ramę/podwozie bez numeru fabrycznego należy przedstawić dowód własności ramy lub podwozia
- w przypadku pojazdu nabytego z licytacji lub przepadku na rzecz skarbu państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu do wniosku wnioskodawca powinien załączyć pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednocześnie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania wraz z dokumentem stwierdzającym nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa
- w przypadku złożenia wniosku o nadaniu numerów identyfikacyjnych w pojeździe marki "Sam" należy załączyć stosowne oświadczenie
- gdy składany jest wniosek o nadaniu numeru identyfikacyjnego VIN w pojeździe o ustalonym prawie własności prawomocnym orzeczeniem sądu – ww. orzeczenie
 
Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej:
- wniosek
- zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, stwierdzające brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów przyjmuje się wniosek wraz z załącznikami
- decyzja wydawana jest w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa z przedstawionym tylko do wglądu oryginałem dokonane przez pracownika organu rejestrującego wymaga wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 5 zł, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 988)
- § 38, 39 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
- art 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczenia w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401)
Inne informacje: - w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do złożenia w ich imieniu wniosku (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 20.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.09.2022 11:29 Aktualizacja treści Iwona Ławik
02.09.2022 08:54 Aktualizacja treści Iwona Ławik
02.09.2022 08:35 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.07.2020 14:45 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.07.2020 14:43 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.06.2020 10:04 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
20.03.2019 11:14 Dodanie informacji Iwona Ławik