Kwalifikacja wojskowa

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Wojskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 323

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-25-81
58 527-25-82

Fax: 58 6682580
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;   
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

Sposób załatwienia sprawy:

- do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie
i miejscu, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia;
- termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową
i w obwieszczeniach wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych
i widocznych oraz opublikowanych w Biuletynach Informacji Publicznej wojewodów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
- określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej.

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie w dniu stawienia się.
Tryb odwoławczy:

- od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i szefowi wojskowego centrum rekrutacji odwołanie
w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, a członkom powiatowej komisji lekarskiej sprzeciw, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Gdańsku;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna: - art. 56-60, 62, 64, 67, 87 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
(Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  poz.440);
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1243 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. poz. 944);
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
Inne informacje:

- jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
- osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;
- osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną
w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;
- kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia;
- do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia;
- osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
- osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym;
- obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2023 14:25 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:23 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:22 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:20 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:18 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:17 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:12 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
22.11.2022 11:38 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
04.10.2022 15:45 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
30.05.2022 15:23 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
06.04.2022 13:23 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
22.02.2022 11:03 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
26.07.2021 08:28 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
26.07.2021 08:27 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
21.06.2021 15:30 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
05.05.2021 13:40 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.03.2021 14:38 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
04.06.2020 10:44 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.06.2020 09:21 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
16.03.2020 12:33 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
16.03.2020 11:59 Dodanie informacji Natalia Stasiaczek
19.02.2020 12:19 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
04.09.2019 15:09 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
27.11.2018 09:27 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
29.10.2018 13:30 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
02.10.2018 13:00 Aktualizacja treści Iwona Reszke
14.08.2018 09:09 aktualizacja treści i zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
06.07.2018 13:27 Aktualizacja treści Iwona Reszke
27.02.2018 14:31 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
01.09.2017 11:02 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
03.08.2017 14:12 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.07.2017 10:57 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
19.05.2017 13:59 Korekta Beata Chudzik