Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 315, III piętro- obsługa interesantów

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
2. Załączniki:
- oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00
Sposób załatwienia sprawy: 1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020r., poz. 782)
Inne informacje: Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków składa się w przypadkach niezgodności pomiędzy ewidencją gruntów, a stanem faktycznym:
- zmiany właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego (wniosek właściciela, oryginał zawiadomienia z Ksiąg Wieczystych lub aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych)
- uaktualnienie adresu zamieszkania / do korespondencji, nr PESEL, nr REGON (wniosek właściciela)
- wpisanie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków (wspólny wniosek właściciela i dzierżawcy, umowa dzierżawy lub jej poświadczona kopia w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni)

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Ujawnieniu w ewidencji podlegają dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336) lub z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1867), zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godzinach: 8:00-14:30.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2017
Data udostępnienia informacji: 23.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2020 13:34 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 11:24 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 11:22 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
13.06.2018 12:04 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska