Zakładanie kartoteki lokalu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 315, III piętro- obsługa interesantów

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o założenie kartoteki lokalu składa właściciel (współwłaściciele), użytkownik wieczysty (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości wraz z załącznikami:
a) zaświadczenie o samodzielności lokalu (oryginały dokumentów lub urzędowo poświadczoną kopię),
b) rzut kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
c) tabela danych ewidencyjnych lokalu sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U 2019r., poz. 393)
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek poprawny pod względem formalnym:
1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów.

Wniosek niepoprawny pod względem formalnym:
1. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
2. Wydanie decyzji administracyjnej.

Brak podpisu wszystkich stron spowoduje, że aktualizacja bazy ewidencyjnej nastąpi w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji,
co wydłuży proces aktualizacji co najmniej o 2 miesiące (art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020r., poz. 782)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019r., poz. 393)
Inne informacje: Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów na podstawie:
art. 24 ust. 2a pkt 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK) który mówi, że informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. 
Zgodnie z definicją lokalu wskazaną w art. 2 ust. 8b ustawy PGiK, ewidencją gruntów i budynków objęte są lokale samodzielne, w rozumieniu art. 2 ustawy o własności lokali (DZ.U. 2019.737).
Samodzielność lokali potwierdza organ architektoniczno-budowlany w formie zaświadczenia, art. 28 KPA  stanowi, że stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie,
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro)
w godzinach: 8:00-14:30
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2020 13:27 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
20.07.2020 09:11 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 15:45 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 12:15 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:47 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
24.10.2017 10:57 Aktualizacja treści Katarzyna Jankowska
10.04.2017 13:03 Korekta Michał Kowalski