Zakładanie kartoteki lokalu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o założenie kartoteki lokalu składa właściciel (współwłaściciele), użytkownik wieczysty (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości wraz z załącznikami:

a) Ksero zaświadczenia o samodzielności lokalu.
* W przypadku gdy Wydział Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji Referat Katastru Nieruchomości nie występuje w rozdzielniku zaświadczenia o samodzielności lokalu to należy do wniosku dołączyć odpis zaświadczenia z rzutem kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi,

b) tabela danych ewidencyjnych lokalu sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
      - przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
      - przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.   w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
4.   w Kancelarii Ogólnej budynku głównego UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane tylko drogą mailową nie będą realizowane.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek poprawny pod względem formalnym:
1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów.

Wniosek niepoprawny pod względem formalnym:
1. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
2. Wydanie decyzji administracyjnej.

Brak podpisu wszystkich stron spowoduje, że aktualizacja bazy ewidencyjnej nastąpi w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji,
co wydłuży proces aktualizacji co najmniej o 2 miesiące (art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego – tzn. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Inne informacje: Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów na podstawie:
art. 24 ust. 2a pkt 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK) który mówi, że informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. 
Zgodnie z definicją lokalu wskazaną w art. 2 ust. 8b ustawy PGiK, ewidencją gruntów i budynków objęte są lokale samodzielne, w rozumieniu art. 2 ustawy o własności lokali.
Samodzielność lokali potwierdza organ architektoniczno-budowlany w formie zaświadczenia, art. 28 KPA  stanowi, że stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie,
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karol Koss
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 12:25 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
26.04.2023 22:28 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.01.2023 14:06 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
16.09.2021 14:14 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
16.09.2021 08:21 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
16.09.2021 08:18 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
15.09.2021 12:41 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
04.01.2021 12:28 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
03.11.2020 08:49 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
03.11.2020 08:38 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:28 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:27 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:27 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 13:27 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
20.07.2020 09:11 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 15:45 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 12:15 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:47 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
24.10.2017 10:57 Aktualizacja treści Katarzyna Jankowska
10.04.2017 13:03 Korekta Michał Kowalski