Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane archiwalne z operatu ewidencyjnego - celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -


Numer telefonu:
58 668-88-69
58 668-88-52

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. załączniki:
- dokument tożsamości do wglądu
- pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
- dokument potwierdzający interes prawny
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
      - przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
      - przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.   w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
4.   w Kancelarii Ogólnej budynku głównego UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane drogą mailową nie będą realizowane.
Opłaty: 1. Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.
2. Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.

Opłaty skarbowe w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter) lub przelew na konto -
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata (tj. za wydanie zaświadczenia lub za pełnomocnictwo).
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Tryb odwoławczy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Inne informacje: Aktualne dane z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie określonej przepisem art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. w formie wypisów).

Wszelkie  inne  informacje  z  operatu ewidencyjnego  -  potwierdzające  dane archiwalne z tzw. „historii działki” – udostępniane są na wskazaną we wniosku datę, w formie zaświadczenia, w rozumieniu art. 217 ustawy kpa.

Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy kpa.

Stosownie do przepisu  art. 218 § 1 kpa. w przypadkach, o których mowa w  art. 217 § 2 pkt 2 kpa. - tj. wówczas, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego - organ administracji obowiązany jest wydać zaświadczenie na podstawie prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.  Przed wydaniem zaświadczenia Organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające  (art. 218 § 2 kpa.), które umożliwi pełne rozpoznanie wniosku strony.

Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, mającego interes prawny w tym zakresie.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karol Koss
Wprowadził informację: Urszula Bałakier-Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2023
Data udostępnienia informacji: 10.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 12:21 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:58 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:57 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:51 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:47 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:42 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:37 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:36 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:36 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:35 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:34 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:33 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:33 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:19 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:18 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:17 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:16 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:15 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:13 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:13 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:09 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:05 Dodanie informacji Urszula Bałakier-Lewandowska