Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu na wniosek właściciela

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek właściciela gruntów o ustalenie klasyfikacji zgodny z załączonym wzorem
Sposób załatwienia sprawy: 1. Przyjęcie wniosku właściciela gruntów.
2. Zawiadomienia właściciela o wszczęciu postępowania.
3. Wydanie upoważnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni dla wskazanego we wniosku klasyfikatora do sporządzenia projektu klasyfikacji gruntów.
4. Zawiadomienie właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, po weryfikacji operatu klasyfikacyjnego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5. Wydanie postanowienia w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji ( w przypadku złożenia zastrzeżeń).
6. Wezwanie właściciela do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
7. Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.
8. Wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
9. Zawiadomienie stron oraz Wydziału Dochodów o wprowadzeniu zmiany do ewidencji gruntów i budynków.
Opłaty: 1. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu aktualizacji klasyfikacji gruntów w przypadku ustalenia klasyfikacji na jego wniosek.
2. Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości 10 zł w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 znajdującej na parterze budynku głównego przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub na konto bankowe Urzędu Miasta Gdynia nr:73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, wpisując w tytule "wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów"
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca od rozpatrzenia zastrzeżeń wnioskodawcy do projektu ustalenia klasyfikacji.
Tryb odwoławczy: 1. Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienia w terminie 7 dnia od jego doręczenia do organu II instancji.
2. Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji o ustaleniu klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do organu II instancji.
3. Zażalenie na postanowienie oraz odwołanie od decyzji strona wnosi do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)
2. Rozporządzenie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)
Inne informacje: 1. Prezydent Miasta Gdyni upoważni wskazanego przez wnioskodawcę klasyfikatora do sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.
2. Geodeta posiadający uprawnienia zawodowe z zakresu 2 zgłasza pracę geodezyjną do MODGiK. Operat ustalenia klasyfikacji wykonawca wykonuje zgodnie z wytycznymi w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej wydanymi przez Geodetę Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2023 13:52 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
04.01.2021 12:16 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:43 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 10:45 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:26 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 14:23 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
10.04.2017 13:14 Korekta Michał Kowalski