Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 306

W dniach:
Poniedziałek-środa:08:00-14:30
Czwartek: nieczynne
Piątek: 08:00-14:30

Numer telefonu:
58 586-68-85 wew. 42

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. zgłoszenie pracy geodezyjnej
2. szkic lokalizacji w przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację
3. arkusz danych ewidencyjnych budynków w przypadku pomiaru powykonawczego budynku
4. karta GESUT/BDOT500 w przypadku pomiaru powykonawczego sieci uzbrojenia terenu/obiektu topograficznego
5. zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
6. wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Sposób załatwienia sprawy: - rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej
- wydanie dokumentów z zasobu geodezyjno - kartograficznego
- przyjęcie operatu powstałego w wyniku wykonania prac geodezyjnych do zasobu geodezyjno - kartograficznego
- aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej
- kontrola techniczna
- wydanie dokumentów dla wykonawcy
Opłaty: Opłaty nalicza się zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)
Czas załatwienia sprawy: - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia;
- przekazanie dokumentów koniecznych do wykorzystania przy wykonaniu pracy w terminie do 10 dni roboczych, w przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości dokumentów, dopuszczalne jest przekazywanie etapowe, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac;
- termin aktualizacji mapy zasadniczej zależny jest od liczby oczekujących operatów;
- czynności kontroli dokumentacji wykonywane są niezwłocznie po zaktualizowaniu mapy zasadniczej;
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, dokumentacja przekazywana jest niezwłocznie wykonawcy pracy.
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1034, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r., nr 45, poz. 454)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., nr 263, poz. 1572)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1183)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r, poz. 924)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 432)
Inne informacje: Wszelkie informacje niezbędne do kompletnego wypełnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej znajdują się na geoportalu prowadzonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji znajdującym się pod adresem: www.gdynia.pl/mapa

Pliki tekstowe (txt) z wynikami pomiaru należy przesyłać do pracowni mapy numerycznej na adres: geodezja@gdynia.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Drygała
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2020 09:58 Aktualizacja treści Marta Drygała
30.08.2019 12:34 Aktualizacja treści Marta Drygała
09.08.2019 12:46 Aktualizacja treści Marta Drygała
27.06.2019 11:50 Aktualizacja treści Marta Graczyk
27.06.2019 11:48 Aktualizacja treści Marta Graczyk
21.03.2019 08:17 Aktualizacja treści Marta Graczyk
05.03.2019 10:13 Aktualizacja treści Marta Graczyk
25.01.2019 13:35 Aktualizacja treści Marta Graczyk
25.05.2018 14:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
10.11.2017 09:07 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
30.10.2017 11:06 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:54 Korekta Michał Kowalski
22.03.2017 08:25 Korekta Aleksandra Drozdowska