Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 519

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-84-80

Fax: 58 668 84 70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek - formularz wraz z załącznikami.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dot. zgłoszenia danej instalacji.
  3. Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika)
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty: - od przyjęcia zgłoszenia 120,- zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) 17,- zł

Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy Al. Marsz. Piłsudskiego, po odbiorze zlecenia wpłaty w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać przedmiot opłaty.
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od dnia zgłoszenia.
Tryb odwoławczy: Od zgłoszenia sprzeciwu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: * Art.152 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.z 2019r., poz.1396)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz.879)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019r.,poz.1510)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
* Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)
Inne informacje: Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:
  1. stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,
  2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące do środowiska pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz,
  3. instalacje używane w służbie radiokomunikacji radioamatorskiej w miejscu stałej lokalizacji. Podaną w zgłoszeniu (p.6.) kwalifikację instalacji należy uzasadnić podając odległości (przedział odległości) od środka elektrycznego anteny do miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz.1839). Informacje zawarte w zgłoszeniu instalacji zgodnie z przepisami należy przedłożyć także właściwemu terenowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (Art.152 ust.7a ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1396). Obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, które zostały przekazane do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005r. wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.880).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 04.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2019 15:15 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
14.05.2019 09:56 Aktualizacja treści Iwona Pichola
21.03.2019 12:15 Aktualizacja treści Iwona Pichola
06.11.2018 13:43 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.07.2018 12:35 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 11:12 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 11:10 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 10:12 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 09:22 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.05.2017 13:57 Korekta Michał Kowalski
04.05.2017 13:30 Aktualizacja treści Iwona Pichola