Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek - formularz wraz z załącznikami.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dot. zgłoszenia danej instalacji.
  3. Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika)
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty: - od przyjęcia zgłoszenia 120,- zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) 17,- zł

Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy Al. Marsz. Piłsudskiego, po odbiorze zlecenia wpłaty w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać przedmiot opłaty.
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od dnia zgłoszenia.
Tryb odwoławczy: Od zgłoszenia sprzeciwu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: * Art.152 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j. ze zm.)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. 2010 Nr 130 poz. 879)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)
* Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142 t.j. ze zm.)
Inne informacje: Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:
  1. stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,
  2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące do środowiska pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz,
  3. instalacje używane w służbie radiokomunikacji radioamatorskiej w miejscu stałej lokalizacji. Podaną w zgłoszeniu (p.6.) kwalifikację instalacji należy uzasadnić podając odległości (przedział odległości) od środka elektrycznego anteny do miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.). Informacje zawarte w zgłoszeniu instalacji zgodnie z przepisami należy przedłożyć także właściwemu terenowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (Art.152 ust.7a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j. ze zm.). Obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, które zostały przekazane do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2010 Nr 130 poz. 880).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023