Wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-84-80
58 668-84-76

Fax: 58 668 84 70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek;
2) zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub;
3) umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych;
4) dowód należnej opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych jest wydawane po złożeniu kompletnego wniosku oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Opłaty: Opłata skarbowa wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat (w tytule przelewu: zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, imię i nazwisko/nazwa firmy):
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy wynika z KPA i wynosi do jednego miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy (od dnia złożenia kompletnego wniosku).
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050);
2) część III ust. 29 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.);
3) uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa pomorskiego (w danym roku kalendarzowym).
Inne informacje: Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydawane jest na powierzchnię, która mieści się w limicie dla Miasta Gdyni, ustalonym odpowiednią uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku kalendarzowym.

W związku z powyższym pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 r. należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 24 października 2021 r.

W powyższym zgłoszeniu należy:
1) określić imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego, miejsce zamieszkania / adres siedziby zgłaszającego, dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
2) określić czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
3) wskazać gatunek uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
4) określić cel prowadzenia uprawy,
5) podać powierzchnię uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Ostatnio zmodyfikował: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2022 14:30 Aktualizacja treści Agata Madejska
21.10.2021 09:05 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.10.2021 14:26 Aktualizacja treści Anna Bubel
21.06.2021 09:44 Aktualizacja treści Anna Bubel
05.02.2021 11:24 Aktualizacja treści Anna Bubel
05.02.2021 11:21 Aktualizacja treści Anna Bubel
05.02.2021 11:18 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.02.2021 13:43 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.02.2021 11:08 Aktualizacja treści Anna Bubel
03.02.2021 14:01 Aktualizacja treści Anna Bubel
03.02.2021 13:41 Aktualizacja treści Anna Bubel
03.02.2021 13:21 Aktualizacja treści Anna Bubel
03.02.2021 13:09 Aktualizacja treści Anna Bubel
03.02.2021 12:18 Dodanie informacji Anna Bubel