Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia
2) Dokumenty załączonych do wniosku:
- dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych,
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 616 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 308 zł),
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),
- ważne badania techniczne środków transportu,
- dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24.
Zezwolenie jest udzielanie w drodze decyzji.
Opłaty: Opłata skarbowa wynosi:
1) 616 zł - za udzielenie zezwolenia
2) 308 zł - za kontynuację lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia
Opłaty należy wpłacać na konto:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym wnioskodawca jest powiadamiany na piśmie.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)
- Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. U. Woj. Pom. z 2013r. poz. 1441)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 15:09 Aktualizacja treści Anna Bubel
27.04.2023 15:01 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:32 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.04.2020 15:53 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 09:04 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
04.06.2018 14:59 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.05.2018 15:35 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
30.05.2017 14:07 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
02.05.2017 11:14 Korekta Michał Kowalski