Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 602

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-32-88

Fax: 586688470
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia.
 2. Dokumenty załączone do wniosku:
 • dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne wskazane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni lub innego dysponenta stacji zlewnych położonych w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonującego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie / zmianę zezwolenia,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),
 • ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług,
 • dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

Formularz wniosku wraz z załącznikami o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni do pobrania w Wydziale Środowiska UM Gdyni oraz w formie elektronicznej z rubryki "druki" niniejszej Karty Usługi.

UWAGA:

Podmioty, które posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasta Gdyni w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  aby rozszerzyć zakres działalności o opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni zobligowani są do przedłożenia:
 1.  potwierdzenia gotowości stacji zlewnej do odbioru nieczystości z osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni (np. promesa z PEWIK lub nowa umowa obejmująca zakresem opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczaln
 2. poinformowania organu o zamiarze prowadzenia z działalności w w/w zakresie
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii Ogólnej przy ul. 10 Lutego 24, na parterze.
Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
Opłaty: Opłaty skarbowe wynoszą:
 1. 107,00 zł - za udzielenie zezwolenia,
 2. 53,50 zł - za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia
 3. 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za złożenie pełnomocnictwa Obowiązuje zwolnienie z opłaty za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 4. 10 zł inne zmiany
Opłaty dot. pkt 1 i 2 można uiścić:
 • w kasach w Urzędzie Miasta (prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A.) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. 27) lub w banku PKO Bank Polski S.A.,
 • przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Miasta Gdyni, Wydz. Dochodów, PKO Bank Polski S.A., O/Gdynia nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z dopiskiem: udzielenie/zmiana zezwolenia - odbiór nieczystości ciekłych.
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. Odwołanie należy składać osobiście bądź drogą pocztową, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (w holu głównym na parterze), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617),
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U  z 2023r. poz. 322) w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2023  poz. 1716).
 5. Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. U. Woj. Pom. z 2013r. poz. 1441),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
 7. Ustawa z dnia 25.07.2022r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022r. poz. 1549),
 8. Ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze zm.),
 9. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.),
 10. Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r., poz. 1441 ze zm.)
Inne informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w miejscu załatwienia sprawy - osobiście lub przesłania drogą pocztową.
Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.
WAŻNE!!!
Z dniem 23 lipca 2012 r. kompetencje w zakresie prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejął Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, tel. 58 624-45-99  w. 34 (www.kzg.pl)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina WŚ
Data wytworzenia informacji: 31.05.2006
Data udostępnienia informacji: 14.02.2024