Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 521

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: 58 527 33 00
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony formularz,
  2. pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
Sposób załatwienia sprawy:
  1. Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
  2. Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku. 
  3. W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 16 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.
Opłaty:
  1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku  (Dz. U. z 2022r., poz. 120). 
  2. Zgodnie z § 5 cyt. rozporządzenia za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdyni, za pośrednictwem Wydziału Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022r., poz. 120).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2024 12:48 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
31.10.2023 13:23 Aktualizacja treści Beata Pukło
28.04.2023 11:37 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
14.05.2019 09:52 Aktualizacja treści Iwona Pichola
21.03.2019 12:08 Aktualizacja treści Iwona Pichola
27.02.2019 10:25 Aktualizacja treści Iwona Pichola
06.11.2018 13:38 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.07.2018 12:38 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 10:17 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 09:07 Aktualizacja treści Iwona Pichola
13.03.2018 14:55 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.11.2017 10:46 Aktualizacja treści Iwona Pichola
02.11.2017 13:17 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
29.05.2017 11:36 Aktualizacja treści Iwona Pichola
29.05.2017 11:19 Aktualizacja treści Iwona Pichola