Informacja geologiczna - nieodpłatne udostępnianie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-32-70

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
1. Wgląd (zapoznanie się z geologicznymi materiałami archiwalnymi bez prawa do dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku i innej formy utrwalania dokumentów) następuje bez wniosku po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem archiwum geologicznego. 

2. Pełne udostępnienie (zapoznanie się z geologicznymi materiałami archiwalnymi z możliwością dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku lub innej formy utrwalania dokumentów) następuje na wniosek skierowany do kierownika archiwum geologicznego zawierający:
a) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - w przypadku osób fizycznych lub nazwę podmiotu, adres siedziby, numer ewidencyjny oraz nazwa rejestru, w którym został nadany - w przypadku osób prawnych),
b) tytuł dokumentu geologicznego oraz rok jego powstania,
c) numer ewidencyjny w archiwum,
d) sposób udostępnienia,
e) cel udostępnienia informacji geologicznej.
Do wniosku składanego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej należy dołączyć dokument, z którego wynika prawo do jego reprezentacji (w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się skan dokumentu).
Sposób załatwienia sprawy: Zgodnie z wnioskiem.
Opłaty: Bez opłat skarbowych, korzystający ponosi jedynie techniczne koszty udostępniania (przygotowania i kopiowania).
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA.
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  1. art. 99 i 100 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30.10.2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075).
Inne informacje: Dodatkowych informacji udziela Geolog Powiatowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 03.09.2014
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023