Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Adaptacji do Zmian Klimatu
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 516

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 15:00
W dniach:
Pon-Pt

Numer telefonu:
58 527-33-08

Fax: 58 6688470
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek
  2. Projekt planu nasadzeń drzew lub krzewów obejmujący w szczególności:
     a) gatunek lub odmianę i liczbę drzew planowanych do nasadzenia na nieruchomości, lub
     b) gatunek lub odmianę i zwartą powierzchnię krzewów planowanych do nasadzenia na nieruchomości
     c) rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesionymi miejscami planowanych nasadzeń drzew lub krzewów,
     d) dokumentację fotograficzną wykonaną w sposób pozwalający na zidentyfikowanie nieruchomości objętej planowanymi nasadzeniami drzew lub krzewów oraz ich obwodów lub powierzchni, przedstawiającą miejsce nasadzeń drzew lub krzewów przed ich nasadzeniem;
     3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
     4. pozwolenie konserwatora zabytków na wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów, o ile jest ono wymagane
     5. zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie nasadzeń, gdy wniosek składany jest przez współwłaściciela nieruchomości lub uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na wykonanie inwestycji, gdy wniosek składany jest przez wspólnotę mieszkaniową                         
     6. pełnomocnictwo, uchwała organu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjne
     7. zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie (przedsiębiorcy)
     8. informacje określone w rozporządzeniu rady ministrów z dnia 29 marca 2010 r. W sprawie zakresu i informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (przedsiębiorca)
Sposób załatwienia sprawy:
  1. Analiza złożonych dokumentów
  2. Podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a Dotowanym
  3. Realizacja inwestycji przez Dotowanego
  4. Rozliczenie umowy o dotację przez Dotowanego
  5. Oględziny inwestycji
  6. Przelew kwoty dotacji na konto Dotowanego lub odbiór w kasie Urzędu

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć:
  • w formie elektronicznej – na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni eurzad;
  • lub w formie papierowej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni (kancelaria).
Wniosek składany w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (podpisem potwierdzonym profilem zaufanym). Wniosek w formie elektronicznej może być wysłany jako załącznik do Pisma ogólnego.
Opłaty: Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski przechodzą na kolejny rok.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna:

Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

Uchwała nr L/1536/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 8.02.2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów
Zarządzenie nr 6178/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.03.2023 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy na finansowanie ochrony środowiska w zakresie wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów

Inne informacje:

Wysokość dofinansowania wynosi 100% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wykonanej inwestycji (kosztów materiału roślinnego). Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł (w tym maksymalnie 1 000 zł na nasadzenie krzewów).
 
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po dacie podpisania umowy z Gminą Miasta Gdyni.

Dofinansowanie NIE może być przyznane na działania obejmujące:

1) realizację NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH orzeczonych w decyzjach administracyjnych organów właściwych w tego typu sprawach,

2) realizację nasadzeń drzew i krzewów w wykonaniu obowiązków NAPRAWIENIA SZKODY orzeczonego w wyroku sądu lub określonego w ugodzie,

3) realizację nasadzeń drzew i krzewów jako ZIELENI TOWARZYSZĄCEJ w toku wykonania inwestycji budowlanej lub w okresie 3 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ww. uchwała precyzuje jakie rodzaje i gatunki drzew i krzewów są WYŁĄCZONE z dofinasowania.

Dofinansowanie przysługuje na drzewa o obwodzie min. 10 cm (w przypadku drzew liściastych) oraz min. 100 cm wysokości (w przypadku drzew iglastych).

PROSIMY o zapoznanie się z ww. dokumentami (uchwała i zarządzenie).

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2023
Data udostępnienia informacji: 20.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 13:57 Inne Agata Lewandowska
11.04.2023 15:02 Zmiana załącznika Agata Lewandowska
06.04.2023 13:06 Aktualizacja treści Agata Lewandowska
23.03.2023 13:59 Aktualizacja treści Agata Lewandowska
20.03.2023 08:06 Aktualizacja treści Agata Lewandowska
20.03.2023 08:05 Aktualizacja treści Agata Lewandowska
20.03.2023 08:04 Aktualizacja treści Agata Lewandowska
20.03.2023 07:53 Dodanie informacji Agata Lewandowska
20.03.2023 07:38 Aktualizacja treści Agata Lewandowska
17.03.2023 16:13 Aktualizacja treści Agata Lewandowska