Klauzula informacyjna INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZEPISY RODO
INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 59 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wilczlińska 50B, 81-578 Gdynia, e-mail:przedszkole@p59.edu.gdynia.pl. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego
 – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja przedszkola. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi prowadzącemu placówkę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dukat
Wprowadził informację: Katarzyna Szulc
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Szulc
Data wytworzenia informacji: 11.05.2020
Data udostępnienia informacji: 11.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2022 15:20 Aktualizacja treści Katarzyna Szulc
17.05.2021 07:51 Aktualizacja treści Katarzyna Szulc
06.07.2020 21:47 Aktualizacja treści Katarzyna Szulc