Klauzula informacyjna Przedszkola nr 58 w Gdyni

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 58 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia, e-mail: przedszkole@p58.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja przedszkola.
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi prowadzącemu placówkę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, YouTube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kozłowska
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2021
Data udostępnienia informacji: 21.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2023 10:36 Korekta Anna Kozłowska
03.01.2022 16:14 Aktualizacja treści Anna Kozłowska
15.07.2021 20:08 Aktualizacja treści Anna Kozłowska