Deklaracja dostępności podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 58 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole58gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-18.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.
Informacje dodatkowe
Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu (ikona widoczna po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), który pozwala na:
 • zmianę rozmiaru czcionki,
 • podświetlenie linków,
 • wybór szablonu strony w wersji jasnej (domyślny szablon),
 • wybór szablonu strony w wersji ciemnej (zwiększony kontrast),
 • wybór szablonu strony w wersji monochromatycznej,
 • przegląd mapy strony
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kozłowska, e-mail: dyrektor@przedszkole58gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 380 18 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku Przedszkola Nr 58 w Gdyni od ul. Leona Staniszewskiego oraz od ul. Mariusza Zaruskiego prowadzi droga z płyt Jumbo (płyt betonowych). Zaraz za bramą wjazdową znajduje się parking oraz wejście do budynku przedszkola. Teren wokół przedszkola jest płaski, nie ma żadnych schodów.

Przedszkole Nr 58 w Gdyni to budynek parterowy, nie posiadający żadnych schodów, o przestronnym wejściu i szerokich korytarzach, nie posiada windy osobowej.

Budynek nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem przedszkola wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych umiejscowione bezpośrednio przy budynku, posiadające podjazd pod krawężnik, który umożliwia łatwe dostanie się na chodnik prowadzący do wejścia do budynku.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kozłowska
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2021
Data udostępnienia informacji: 21.04.2021