Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Przedszkole nr 56 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacjiwww.przedszkole56.stronyzklasa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Wymagania, które nie zostały spełnione:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Rutz, adres e-mail: przedszkole@p56.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58-329-80-64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna:
Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Chylońskiej, prowadzą do niego schody oraz podjazd.
Do wejścia można przejść z parkingu za ogrodzeniem lub z parkingu z tyłu budynku.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola, zabezpieczone domofonem.
W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych – podjazd, winda.
Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewnienia dostępności do pobrania poniżej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Rutz
Wprowadził informację: Marzena Bukowska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2021
Data udostępnienia informacji: 23.03.2021