KLAUZULE INFORMACYJNE PRZEDSZKOLA NR 56 W GDYNI

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 
*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56,
ul. Chylońska 237 , 81- 007 Gdynia, e-mail: przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
*  Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
*  Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
*  Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
*  Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
*  W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
*  Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
*  W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
*  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
*  Przysługuje Państwu:
-  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
-  prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
-  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
 …………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Rutz
Wprowadził informację: Marzena Bukowska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Bukowska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2023 17:55 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
26.05.2023 17:54 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:41 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:40 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:37 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:34 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:32 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:30 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:27 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:22 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
23.10.2021 18:58 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
23.10.2021 18:53 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
27.07.2021 10:24 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
11.05.2021 15:51 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
09.02.2021 21:34 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
12.07.2019 08:58 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
12.07.2019 08:56 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
20.05.2019 19:51 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
28.12.2018 11:44 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
28.12.2018 11:33 Korekta Marzena Bukowska
20.09.2018 19:58 Dodanie informacji Marzena Bukowska