KLAUZULE INFORMACYJNE PRZEDSZKOLA NR 56 W GDYNI

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56 w Gdyni, adres do korespondencji: Gdynia ul. Chylońska 237, e-mail przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
  • Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja przedszkola.
  • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia
  • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi prowadzącemu placówkę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego
  • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA NAUKA ZDALNA
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z  późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56 w Gdyni
w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Chylońska 237, 81-016 Gdynia,
e-mail: przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod.@gdynia.pl 
3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim  - dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 35 i 44a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak:  platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe – np. Google Classroom, Microsoft Office365 w tym Microsoft Teams.
6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) jak i poza nim.
7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
·       dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
·       prawo ich sprostowania,
·       prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.


Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole nr 56 w Gdyni, adres do korespondencji: Gdynia ul.Chylońska 237, e-mail przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na „……” oraz jej realizacja, a  także udokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacja.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (np. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa - CUPSZ, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy). W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Czas przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 4 lat zgodny z JRWA placówki
9. Posiada Pani/Pan prawo:
-      dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-      prawo ich sprostowania,
-      prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym do przekazania odpowiedniej informacji o przetwarzaniu tych danych przez Zamawiającego.


Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowisko pracownika pedagogicznego
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56 w Gdyni, adres do korespondencji: Gdynia ul.Chylońska 237 , e-mail przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak , e-mail:edu.iod@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
5. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 8 a i 8 b ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
6. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
8. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
10. Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
11. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
12. Posiada Pani/Pan prawo:
-      dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-      prawo ich sprostowania,
-      prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
-      wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
13. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie ….… na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 
Gdynia,……………………………                                                      …………………………….


Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
na stanowisko pracownika niepedagogicznego
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56 w Gdyni, adres do korespondencji:. Gdynia ul.Chylońska 237 e-mail przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail:edu.iod.@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
5. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
6. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
8. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
10. Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
11. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy .
12. Posiada Pani/Pan prawo:
-      dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-      prawo ich sprostowania,
-      prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
-      wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
13. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie ….… na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 
Gdynia,……………………………                                                      …………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Rutz
Wprowadził informację: Marzena Bukowska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Bukowska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2021 21:41 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:40 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:37 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:34 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:32 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:30 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:27 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
29.12.2021 21:22 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
23.10.2021 18:58 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
23.10.2021 18:53 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
27.07.2021 10:24 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
11.05.2021 15:51 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
09.02.2021 21:34 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
12.07.2019 08:58 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
12.07.2019 08:56 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
20.05.2019 19:51 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
28.12.2018 11:44 Aktualizacja treści Marzena Bukowska
28.12.2018 11:33 Korekta Marzena Bukowska
20.09.2018 19:58 Dodanie informacji Marzena Bukowska