Klauzula informacyjna ogólna Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem”

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Płk. S. Dąbka 199A, e-mail: przedszkole@p42.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja placówki.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Magdalena Nowakowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019
Data udostępnienia informacji: 18.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2022 18:29 Aktualizacja treści Magdalena Nowakowska
13.05.2021 15:55 Aktualizacja treści Magdalena Nowakowska
18.11.2019 19:05 Dodanie informacji Magdalena Nowakowska
18.11.2019 19:04 Korekta Magdalena Nowakowska