Umowa dotycząca usług świadczonych przez p-le rodzicom dzieci uczęszczajacych więcej niż 5 godzin

   Pieczęć przedszkola                                                                                                   UMOWA Nr…/……………………
 
 

Zawarta w Gdyni w dniu …............... pomiędzy  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka: 
imiona i nazwisko dziecka : ....................................................................................................
data i miejsce urodzenia : ….................................................   pesel : ….....................................
adres zamieszkania : ….........................................................................................................
zwanym  w dalszej części umowy „dzieckiem” 
1. Panią …......................................................
adres zamieszkania : ..........................................................................................................                     
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ...............................................................................
nr dowodu osobistego :  .......................................
2. Panem ........................................................................................................................
adres zamieszkania :  ….......................................................................................................                     
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ..............................................................................
nr dowodu osobistego : …....................................
zwanymi dalej rodzicami / rodzicem,
a Przedszkolem Nr 43 „Jantarek” w Gdyni ul. inż. J.Śmidowicza 59
reprezentowanym  przez  dyrektora,  zwanym  dalej  przedszkolem. 
§ 1 
Przedmiotem  umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz  zasad korzystania  przez  dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.
§ 2 
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia  dziecku :
1)     fachowych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
2)     bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola,
3)     bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w zakresie pięciu godzin dziennie.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
3. Przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 godzinną podstawę programową.
4. Przedszkole  umożliwia  odpłatne  nauczanie,  wychowanie  i  opiekę  w  zakresie przekraczającym    pięć godzin dziennie. 
§ 3 
Umowa  zostaje  zawarta na okres od ….................. roku  do  …................. roku.
§ 4
1. Dziecko uczęszczać  będzie do  przedszkola  w godzinach : …...............................
2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia  w ilości  ….. posiłki, tj. :  ….......................
§ 5
1. Rodzice  zobowiązują  się do  ponoszenia  comiesięcznej  odpłatności  za  świadczenia      przedszkola,  w  tym :
1)     miesięcznej opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie  w  kwocie : 
                  

styczeń - …....       lipiec -  ……….
luty - …………  sierpień  - ….…
marzec -  ……       wrzesień  -  ….   
kwiecień - ….    październik - …
maj - ………..   listopad  - .…..
czerwiec -. …         grudzień - …....

2)   miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej w wysokości:  ……...........…, zł. ustalonej przez dyrektora przedszkola oraz  liczby dni  pracy przedszkola   w danym miesiącu.  
2.  Rodzic  ponosi rzeczywiste  koszty wyżywienia dziecka,  które podlegają zwrotowi za każdy dzień  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu.
§ 6
1.      Opłaty za świadczenia przedszkoli płatne są z góry, w terminach: do 15 bieżącego miesiąca.
2.      Wpłaty  należności  należy dokonywać w  kasie  przedszkola  bądź  na rachunek bankowy:
koszty za żywienie : 58144010260000000012530021     
koszty za świadczenia przekraczające pięć godzin dziennie: 801440102600000000122530013
3.      Za  każdy dzień  opóźnienia  w opłacie  za  świadczenia,  przedszkole  nalicza  odsetki w ustawowej  wysokości.
§ 7
1.   W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty,  o których  mowa  w  § 5 ust.1 pkt 1 i 2 liczone są proporcjonalnie, od dnia, w  jakim  dziecko  rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.
2.    Rodzice są uprawnieni do skorzystania  w  wymiarze nieprzekraczającym  jednego miesiąca  w  roku kalendarzowym z przerwy (urlopowej) w korzystaniu ze świadczeń przedszkola, za które nie wnoszą opłat. 
§ 8
1.   Rodzice  mogą  wypowiedzieć  umowę  za  1 miesięcznym okresem  wypowiedzenia na koniec  miesiąca  kalendarzowego.
2.   Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za  1  miesięcznym  okresem  wypowiedzenia jedynie      w  przypadku  zalegania  z opłatami  za świadczenia  przedszkola  za  okres 1  miesiąca.   Rozwiązanie umowy  może  nastąpić  po uprzednim  pisemnym wezwaniu  rodziców do      uregulowania należności w wyznaczonym terminie, w  trybie określonym w statucie przedszkola.  
§ 9
 1.  Za każdą  rozpoczętą  godzinę  ponad  zadeklarowaną   w § 4 ust. 1  rodzice zobowiązani są  do uiszczenia opłaty  w wysokości  10,00 złotych.
2.  Za każdą rozpoczętą  godzinę  wykraczającą poza  czas pracy przedszkola rodzice uiszczają opłatę  w wysokości  50,00 złotych.
§ 10
 Rodzice zobowiązują się :1. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub upoważnioną przez nich osobę     zapewniającą  dziecku  pełne bezpieczeństwo w  drodze do i z przedszkola.
2. Przyprowadzać dziecko zdrowe.3. Terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania  dziecka do przedszkola. 
§ 11
 Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod rygorem  nieważności.
§ 12
 W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    


Podpis dyrektora Przedszkola  
………………………………………… 


                             
1.    Podpis rodzica (prawnego opiekuna)                                         2.  Podpis rodzica (prawnego opiekuna)   


   


   Gdynia, dnia  …......................                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 02.02.2012
Data udostępnienia informacji: 02.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2012 19:59 Korekta Jadwiga Całus
02.02.2012 19:20 Dodanie informacji Jadwiga Całus