Umowa dotycząca usług świadczonych przez p-le rodzicom dzieci uczęszczajacych 5 godzin

  Pieczęć  przedszkola                                                                                             


 

UMOWA Nr ……/………………….
 
zawarta w  GDYNI w dniu ….…………201........  pomiędzy  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka :             
imiona i nazwisko dziecka : ………………………………………………………….……………………………
data i miejsce urodzenia :  ………………………………… pesel : …….……………………………………… 
adres zamieszkania : ……….…………………………………………………………………………………….. 
zwanym  w dalszej części umowy „dzieckiem” 
1. Panią ………………………………....................... adres zamieszkania : ..……….……..……………………                   
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………….nr dowodu osobistego : ..…………..
2. Panem …………………………………………….......... adres zamieszkania : …..………………..………………..                       
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………… nr dowodu osobistego : …...…………….…………………zwanymi dalej rodzicami / rodzicem a,
Przedszkolem Nr 43 „Jantarek” w Gdyni ul. inż. J.Śmidowicza 59
reprezentowanym  przez  dyrektora,  zwanym  dalej  przedszkolem.

§ 1
Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności, oraz zasad korzystania przez dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.
§ 2 
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia  dziecku :
1)     fachowych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
2)     bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola,
3)     bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w zakresie pięciu godzin dziennie.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
3. Przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 godzinną podstawę programową.
4. Przedszkole umożliwia odpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę w zakresie przekraczającym  pięć     godzin dziennie.
 
§ 3 
Umowa  zostaje  zawarta na okres od  …...............roku  do ………... 201   roku. 

 § 4
1. Dziecko uczęszczać  będzie do  przedszkola  w godzinach :  …...…………...…………….………………..
2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia  w ilości ………posiłki, tj. : .......……………………….…....……...
§ 5
1. Rodzice zobowiązują  się do ponoszenia  miesięcznej opłaty żywieniowej, stanowiącej iloczyn dziennej     stawki  żywieniowej  w wysokości : ………..  zł. ustalonej  przez  dyrektora  przedszkola  oraz liczby dni     pracy przedszkola w danym miesiącu.         
2. Rodzic ponosi rzeczywiste koszty wyżywienia dziecka,  które podlegają zwrotowi za każdy dzień  nieobecności  dziecka w przedszkolu.
§ 6
1  Opłaty za świadczenia przedszkoli płatne są z góry, w terminach : do 15 bieżącego miesiąca.
2. Wpłaty  należności  należy dokonywać w  kasie  przedszkola  bądź  na rachunek bankowy : Żywienie 58144010260000000012530021………………
3. Za  każdy dzień  opóźnienia  w  opłacie  za  świadczenia,  przedszkole  nalicza odsetki  w ustawowej  wysokości.
§ 7
1.   W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka  do przedszkola  w trakcie  miesiąca,  opłata, o której  mowa  w  § 5 ust.1  liczona jest  proporcjonalnie, od  dnia, w  jakim  dziecko  rozpoczęło uczęszczanie       do przedszkola.
2.   Rodzice są uprawnieni do skorzystania  w  wymiarze nieprzekraczającym  jednego miesiąca  w  roku kalendarzowym z przerwy (urlopowej) w korzystaniu ze świadczeń przedszkola, za które nie wnoszą opłat. 
§ 8
1.  Rodzice  mogą  wypowiedzieć  umowę  za  1 miesięcznym okresem  wypowiedzenia na koniec         miesiąca  kalendarzowego.
2.   Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za  1 miesięcznym  okresem  wypowiedzenia jedynie      w  przypadku  zalegania  z opłatami  za świadczenia  przedszkola  za  okres 1  miesiąca.   Rozwiązanie umowy  może  nastąpić  po uprzednim  pisemnym wezwaniu  rodziców do      uregulowania należności w wyznaczonym terminie, w  trybie określonym w statucie przedszkola.  
§ 9
1.  Za każdą  rozpoczętą  godzinę  ponad  zadeklarowaną   w § 4 ust. 1  rodzice zobowiązani są  do uiszczenia opłaty  w wysokości  10,00 złotych.
2.  Za każdą rozpoczętą  godzinę  wykraczającą poza  czas pracy przedszkola rodzice uiszczają opłatę  w wysokości  50,00 złotych. 
§ 10
Rodzice zobowiązują się :
1. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola  osobiście lub upoważnioną przez  nich osobę     zapewniającą  dziecku  pełne bezpieczeństwo w  drodze do i z przedszkola.
2. Przyprowadzać dziecko zdrowe.
3.Terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania  dziecka do przedszkola.
 
§ 11 
 Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod rygorem  nieważności. 
 § 12 
W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 
§ 13 
 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  Podpis dyrektora Przedszkola                                                       
…………………………………………


                              
1.  Podpis rodzica (prawnego opiekuna)                          2.   Podpis rodzica (prawnego opiekuna)                              
Gdynia, dnia  …………………………

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 02.02.2012
Data udostępnienia informacji: 02.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2012 19:41 Korekta Jadwiga Całus
02.02.2012 19:27 Dodanie informacji Jadwiga Całus