Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Przedszkole nr 47 "Leśna Pętelka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https//p47gdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Lemanszek adres e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58-625-92-34 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście główne do budynku od strony ul. Maciejewicza brak wejścia dla  osób niepełnosprawnych .Mozna korzystać z miejsc do parkowania na terenie poza  przedszkolem.Zakaz wprowadzania psów na teren przedszkola.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie posiada wind.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.- brak
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach - brak
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Barbara Kosmowska-Padias
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kosmowska-Padias
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021
Data udostępnienia informacji: 16.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2021 12:52 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
16.03.2021 12:34 Dodanie informacji Barbara Kosmowska-Padias