Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu nr 48 "Morska Przygoda" w Gdyni

Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75) ,Statut Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda" w Gdyni

1 .Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.00-8.00. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie lub zgłaszają dzień wcześniej u nauczycielki grupy

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00

3. Dziecko z przedszkola poza rodzicami/prawnymi opiekunami mogą odebrać wyłącznie osoby dorosłe upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów

4. Rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do nauczycielki grupy pisemne upoważnienie dla innej-poza nimi-dorosłej osoby, która będzie odbierać dziecko. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5. Osoba upoważniona powinna w momencie odbierania dziecka mieć przy sobie dowód tożsamości i na prośbę nauczycielki okazać.

6. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce grupy oraz od chwili odebrania z grupy.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdyby zachowanie osoby wskazywało na niemożność zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po odebraniu z przedszkola (np. stan nietrzeźwości)

8. W sytuacji opisanej w pkt. 7 nauczycielka dąży do nawiązania kontaktu z rodzicami lub rodzicem, aby dziecko mogło być odebrane z przedszkola z zachowaniem jego podstawowego prawa - prawa do bezpieczeństwa.

9. Wówczas, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 nauczycielka powiadamia telefonicznie rodziców o tym fakcie. Rodzic informację o godzinie odbioru w przypadku spóźnienia podpisuje w zeszycie spóźnień.

10. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia u nauczycieli grupy niezbędnych numerów telefonicznych, aby ułatwić możliwość kontaktowania się z nimi w sprawach dotyczących dziecka.

11. Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców może być uwzględniana wówczas, gdy dostarczone zostanie orzeczenie sądowe regulujące kwestie sprawowania opieki nad dzieckiem.

12. Nie ma możliwości realizowania odwiedzin dziecka na terenie przedszkola określonymi w orzeczeniu sądowym dotyczącym rodziny dziecka.Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Ewa _Zakrzewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 06.04.2010
Data udostępnienia informacji: 06.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka