Opłaty za świadczenia przedszkola od stycznia 2016

ZARZĄDZENIE NR 02/12/2015
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 32 „ CISOWIACZKI" W GDYNI
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole od 1.01.2016r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U poz. 827z 2013r.) Zarządzenie Nr 3843/15/VII/O Rady Miasta Gdyni z dnia 15grudnia 2015r, .
Działając w oparciu o przepisy cyt. Ustawy i Uchwały zarządzam co następuje:
§ 1
1. Przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 godzinną podstawę programową.
2. Przedszkole umożliwia odpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie.
3. Koszt jednostkowy za godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 1pkt. 2 ustala się w wysokości 1 zł.
4. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł.
§ 2
1. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola w tym:
a. Miesięcznej opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie;
b. Miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
2. Rodzic ponosi rzeczywiste koszty wyżywienia dziecka, które podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 3
1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatność określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami, która w szczególności określa:
• Okres, na który jest zawarta;
• Wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
• Zakres korzystania z posiłków;
§ 4
1. Odpłatność za przedszkole należy uiszczać w terminach podanych przez dyrektora, nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca.
2. Wpłat należy dokonywać w kasie przedszkola lub wnosić drogą internetową na dwa odrębne kąta.

§ 5
Nieterminowe dokonywanie opłat upoważnia przedszkole do naliczania ustalonych odsetek za każdy dzień zwłoki, po 15 każdego miesiąca.
§ 6
1. Traci moc zarządzenie nr 01/08/13 w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole od 01.09.2013r.
2. Niniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem 01.01.2016r.


Gdynia, dn. 22.12.2015r. ..................................
podpis dyrektora

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Beata Szymborska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2015
Data udostępnienia informacji: 28.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2016 11:47 Dodanie informacji Beata Szymborska