Zasady odpłatności za przedszkole
Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole w 2015/16

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 18 lipca 2013 r,  poz. 827)


                                                                      
 & 1

Świadczenia przedszkola przekraczające 5 – godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

& 2

1.Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania  dziecka ze świadczeń , o których mowa w &1 ustala się w wysokości 1 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia , o których mowa w & 1stanowi  iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu , kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie ust.1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5 godzinną podstawę programową ustaloną na podstawie umowy .

3.Stawka żywieniowa dzienna wynosi 5,50 zł

4.Całkowity koszt pobytu dziecka ponad 5 godzinną podstawę programową ustala się sumując wysokość opłaty z & 2pkt 2 i 3.

& 3
Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatność określa  umowa  zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem , która w szczególności określa  :

- okres , na który jest zawierana ,
- wymiar czasu  pobytu dziecka w przedszkolu
- zakres korzystania z posiłków

& 4

1. Odpłatność za przedszkole należy uiszczać w terminach podanych przez dyrektora przedszkola, nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca

2. Wpłat należy dokonywać w kasie przedszkola lub wnosić drogą internetową na dwa osobne konta bankowe.

 &5


Nieterminowe dokonywanie opłat upoważnia kasjera do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, po 15 każdego miesiąca .  


                                                      

& 6

Wzór umowy o świadczenie usług przez przedszkole ( pobyt 5 godzinny oraz 8 i powyżej)  stanowi załącznik do niniejszej procedury. 

 &7

Niniejsze zasady odpłatności wchodzą w życie z dniem 01.01. 2015 r


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Parat-Lipińska
Wprowadził informację: Mariola Parat-Lipińska
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Parat-Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 02.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2016 20:46 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
01.04.2014 21:45 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
28.11.2013 16:50 Korekta Mariola Parat-Lipińska
16.11.2013 13:39 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
12.03.2013 12:12 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
10.10.2012 14:54 Korekta Mariola Parat-Lipińska
10.10.2012 14:53 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
18.02.2011 20:05 Korekta Mariola Parat-Lipińska
18.02.2011 20:02 Dodanie informacji Mariola Parat-Lipińska