Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw




1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
2. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
4. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

- z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
- na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka,
- dzieci spoza Gdyni, jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę.

  5.Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
- z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum,
- na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
- dzieci spoza Gdyni jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący.
6. Ustala się kryteria przyjęć uczniów spoza rejonu szkoły podstawowej i gimnazjum uwzględniające oceny klasyfikacyjne w klasie poprzedzającej lub w I półroczu (średnia ocen powyżej 4,0 i wzorowe i dobre zachowanie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009