Skrzynka ESP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 
  Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2020 r., poz. 346.
Wzory dokumentów elektronicznych, aby mogły być używane i wykorzystywane, powinny być dostępne zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli.
W tym celu Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami integracyjnymi udostępniła Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) dostępną pod niżej podanym adresem:
 http://epuap.gov.pl
 Adres naszej skrzynki ESP na ePUAP-ie: /SP34GDYNIA/SkrytkaESP
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny  formularz dokument i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub za pomocą Profilu Zaufanego.
Uwaga: 
Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie 
*bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450 ze zm.).
lub
*Profilu Zaufanego ePUAP, darmowej usługi, umożliwiającej potwierdzenie elektronicznego podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem Platformy ePUAP. Więcej informacji o Profilu Zaufanym można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl.
 
 Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 
 
Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami integracyjnymi oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.
Szkoła  przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:
1)  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
http://epuap.gov.pl
adresu naszej skrytki ESP na ePUAP-ie w brzmieniu: /SP34GDYNIA/SkrytkaESP
2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).
Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.
 
Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego SP 34 w Gdyni;
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.
 
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się:
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi Gdyni ul. Cylkowskiego 5, w godzinach 8:00‑16:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 29.10.2020
Data udostępnienia informacji: 29.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2020 14:26 Korekta Sylwia Kassin
29.10.2020 14:20 Korekta Sylwia Kassin
29.10.2020 14:05 Korekta Sylwia Kassin