Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW ROKU SZKOLNYM 2014/2015SP 20 W GDYNI
1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie wniosku rodziców/opiekunów złożonego w sekretariacie szkoły do 22 kwietnia.

 2.Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli, szkół, innych form wychowania przedszkolnego.

3.W postepowaniu rekrutacyjnym brane są  pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia
6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący:
a)Kryteria określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz.2572 z póź. zm.):
1)Wielodzietność rodziny kandydata2
)Niepełnosprawność kandydata3
)Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4)Niepełnosprawność obojga rodziców
5)Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6)Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7)Objęcie kandydata pieczą zastępczą
b)Kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdyni:
1)Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły – 80 pkt
2) W przypadku wolnych miejsc, dzieci spoza obwodu według poniższych kryteriów:
-rodzeństwo uczęszczające w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły podstawowej – 10pkt
-odległość miejsca pracy rodziców/opiekunów prawnych od szkoły podstawowej – 5pkt
-bliskość zamieszkania od szkoły, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny członków rodziny wspomagających rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad dzieckiem – 5pkt

4.Ustala się następujący harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasta Gdyni w roku szkolnym 2014-15
 - od 25.03.do 31.03.2014 -Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- od 27.03.2014  - Pobór wniosków z placówki lub ze strony internetowej : www.gdynia.pl/rekrutacja
- od 01.04.2014 do 22.04.2014 -  Składanie  wniosków  wraz z załącznikami   w   oddziale przedszkolnym     pierwszego wyboru
- 05.06.2014 godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych
 i kandydatów  niezakwalifikowanych
- 05.06.2014 godz. 15.00 -  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 od 06.06.2014  do 12.06.2014 - Możliwość złożenia wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
od 13.06.2014 do 17.06.2014 - Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
od 18.06.2014 do 24.06.2014 - Możliwość złożenia do dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy  przyjęcia
od 25.06.2014 do 01.07.2014 - Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
po 14.08.2014 - Rozpoczęcie procedury  rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obszarem  II  etapu rekrutacji .      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 07.04.2014
Data udostępnienia informacji: 07.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2014 15:08 Aktualizacja treści Ewa Malottke
07.04.2014 15:01 Dodanie informacji Ewa Malottke